Skoleårets sidste udgave af Brorsonposten er på gaden d. 23. juni.

 

Udkommer i 700 eksemplarer til hele forældrekredsen samt vore samarbejdspartnere.

Alle familier vil få et eksemplar, sendes hjem med yngste barn i familien.

Nye elever der starter pr 1.8. vil få tilsendt et eksemplar.

 

Brorsonposten juni 2006

06/21/06

Dimission 2006

I aften blev elever i 9 og 10. klasse dimiteret fra Brorsonskolen

Efter at skoleleder Oluf Nissen havde holdt dimissionstalen med opfordringer til at bruge den viden og lærdom eleverne havde fået på Brorsonskolen med omtanke, spillede Maria Bundgaard (8.klasse) 3 klassiske numre af Chopin. Utrolig flot. Herefter tog skolebestyrelsesformand Anette Krog-Meyer afsked med elever og forældre bl.a ved brug af citater fra Kim Larsens sange.

Efter pausen, hvor skolen bød på en lille forfriskning blev afgangsbeviserne .... se mere her

06/16/06

Drama i Kongeriget

I tirsdags udspandt der sig et sandt drama i Kongeriget. Prins Wilhelm vil giftes.

Klik på billedet for at se og læse mere om dette drama.

06/16/06

Nye 8. klasser samlet

I dag var de nye 8. klasseelever fra Orten Mejls Friskole, Thorstrup Skole og Brorsonskolen samlet til et fællesarrangement, hvor klasselærerne og lokaliteterne blev præsenteret.

Stedkendte guider viste rundt.

Formålet med dette arrangement var at eleverne skulle få et førstehåndsindtryk af skolen og hinanden inden de går på sommerferie.

De mødes igen d. 16. august kl 10.

 

06/14/06

Indskrivning 2006

I dag var en stor dag for de mange børn der skal starte i børnehaveklassen efter sommerferien. Sammen med deres forældre var de inviteret til indskrivning på skolen i de sene eftermiddagstimer.

Først blev der budt velkommen, og derefter blev børnene fordelt på de 4 hold de skal starte i efter ferien. "Holdlederne" sørgede for at børnene blev introduceret til det at gå i børnehaveklassen. Derefter kom børnene holdvis op til sekretærerne og skolelederen på kontoret for at de kunne blive "skrevet ind" og få et tegnehæfte, tuschpenne og en batch lavet af deres skolevenner.

Som afslutning var der pølser og brød samt saftevand til børn og forældre.

Næste gang alle børnene kommer på skolen samtidig er til idrætsdagen d. 21. juni.

Se flere billeder fra indskrivningen her

 

06/13/06

Elevrådets afslutningstur

Elevrådet har den 12. juni holdt afslutning på deres arbejde i indeværende skoleår.

Eleverne syntes det ville være sjovt at prøve at skyde, så vi kontaktede vores tekniske seviceleder Torben Skovgård, der er medlem af Varde Skytteforening og en særdeles habil skytte. Torben var med på ideen og vi prøvede kræfter på skydebanen i Lunden. Eleverne giv meget koncentrede til opgaven og flere opnåede fine resultater. Efter skydningen var der sodavand og burgere til eleverne fra et af Danmarks bedste elevråd.

Tak til alle elevrådsmedlemmer for et rigtigt godt elevrådsår.

 

Else-Marie Bruun

Kontaktlærer

Legebog

Troldedynastiet har været med i et projekt under Ribe Amt omkring udeliv. Det er der kommet en bog ud af. Se den her

06/12/06

Fodgængerovergang

På foranledning af forældrehenvendelser til skolebetyrelsen om manglende trafiksikkerhed/oversigtsforhold på Lerpøtvej/Chr. Richards Vej/ Hegnet, har skolebestyrelsen i januar henvendt sig til plan-  & teknikafdelingen for at se om der kunne gøres noget ved dette.

Der er nu kommet en afgørelse i sagen, hvor det er konstateret at oversiogtsforholden skal gøres bedre.

Dette vil nu ske ved at der opsættes torontoanlæg ved overgangsstedet. Anlægget er bestilt og opsættes hurtigts muligt.

06/12/06

En anderledes skolestart

Torsdag d. 8. juni blev der afholdt er rigtig velbesøgt forældremøde for kommende børnehaveklassebørn.

Ca. 100 forældre var mødt op, for at høre om de nye tanker for en anderledes skolestart.

Skolelederen, børnehaveklasselederne og sfolederen orienterede om principperne og den struktur som børnehaveklasserne får i perioden frem til uge 43.

Overordent arbejdes der i 3-4 perioder.

1. periode er børnene placeret på hold sammen med nogen de kender fra den børnehave de kommer fra. 2. periode deles børnene i rene drenge- og pigegrupper. Hefter dannes igen 4 nye hold, der frem mod efterårsferien bliver til 3 hold, og så starter de nye klasser lige efter efterårsferien.

Undervejs i foløbet vil der blive afholdt et forældremøde om den proces som børenen ha rværet igennem. (20. september).

Der blev på mødet også valgt et fælles forældreråd, der skal fungere frem til ca 1. november. De har fået til opgave at se på hvordan børnefødselsdage kan afvikles når børnene ikke har klassen som udgangspunkt samt at planlægge et fælles forældrearrangement.

 

 

06/12/06

Referat fra skolebestyrelsesmødet

d. 6. juni er klar på skolebestyrelsens side

06/01/06

Ny karakterskala fra 1.8.2006

Fra 1. august 2006 indføres en ny karakterskala i de danske uddannelsesinstitutioner, herunder i folkeskolen

(7-trinsskalaen):

12: For den fremragende præstation.

10: For den fortrinlige præstation.

  7: For den gode præstation.

  4: For den jævne præstation.

02: For den tilstrækkelige præstation.

00: For den utilstrækkelige præstation.

 -3: For den ringe præstation.

 

se mere her

05/31/06

Nye afgangsprøver i 2007

Undervisningsministeriet har nu sendt reglerne om folkeskolens afgangsprøver i de enkelte fag til høring.

Prøvefagene er opdelt i tre kategorier - bundne prøvefag, prøvefag til udtræk og frivillige prøvefag. Mål og krav er gjort tydelige, sådan at elev, skole og forældre kan se, hvad der prøves i. Flere mål end tidligere er med i prøverne, så der skabes en pålidelig overensstemmelse med undervisningens mål.

 

De bundne prøvfag (fag alle skal op i):

Mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og fysik/kemi.

Prøvefag til udtræk (fag man kan komme op i):

Skriftlig engelsk, tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. For de naturvidenskabelige fag er det skriftlig biologi og geografi.

 

Prøvefagene til udtræk omfatter indtil videre kun skriftlige prøver, indtil lærernes arbejdstidsaftale er tilpasset den nye lovgivning.

De frivillige prøver (valgfag man kan indstille sig til at komme op i):

Sløjd, håndarbejde og hjemkundskab samt tysk/fransk, hvor eleven kan vælge mundtlig og/eller skriftlig prøve.

 

Læs mere om mål og det, der afprøves (Word)

Til toppen

05/23/06

Vi har modtaget

en mail fra Kolding ....

Se her hvad den indeholder.

05/19/06

Nyansættelser

Brorsonskolen har efter ansættelsesrunden ansat/genansat flg lærere:

Henriette Nygaard Kristensen er blevet ansat sammen med Trine Lundgaard og Christina Pedersen. Alle tre ansat på skolen i forvejen.

Deudover er nyansat lærer Mia Rask Hansen pt Egegård Skole, Gladsaxe, samt Anne Svendsen som skolepædagog i børnehaveklassen. Anne kommer fra en integreret institution på Nørrebro, Kbh.

Derudover vender Inga Ellis tilbage efter endt orlov.

 

05/19/06

Sidste skoledag for 9. og 10. klasse

I dag var det sidste skoledag for 9. og 10. klasse. Det blev som det plejer afviklet under stille og rolige forhold, hvor lærerne var inviteret til morgenkaffe i de forskellige klasser.

Kreativiteten omkring udklædningen var stor. Også nogel af lærerne blev klædt ud.

Der var selvfølgelig også tænkt på de andre elever på skolen, idet de som sædvanen byder blev trakteret med flødekarameller.

Afgangsprøverne starter d. 29. maj.

05/18/06

Klassedannelse i børnehaveklasserne

På onsdagens skolebestyrelsesmøde godkendte en enstemmig skolebestyrelse, efter en lang og indgående drøftelse, nye principper for dannelse af børnehaveklasser.

I hovedtræk består ændringen i at klasserne først dannes endeligt senest d. 1. november.

I mellemtiden har børnehaveklasselederne arbejdet med børnene i hold og de har sammen med pædagogerne i sfo haft mulighed for at se børnene an i forskellige aktiviteter.

På baggrund af disse oplevelser dannes det antal klasser som børnetallet giver mulighed for.

For at give forældrekredsen omkring de nye klasser en orientering indkaldes de til et orienterende møde d. 8. juni kl 19, og alle børnene bliver inviteret til en "officiel indskrivning" d. 14. juni.

 

Se de nye principper her.

 

05/13/06

Dagsorden skolebstyrelsesmøde 17.5

05/11/06

Licitation

I dag blev der afholdt licitation på genopførelse af skolens gymnastiksal og SFO.

I januar blev der lavet et overslag på omkostningerne, og spændingen var stor over for de indkomne tilbud. Rygterne om at der var store prisstigninger på byggearbejder i øjeblikket var løbet i forvejen.

Derfor var der stor tilfredshed med licitationsresultatet da tallene blev lagt sammen. Overslaget passede med tilbudene.

Nu mangler vi bare at forsikringsselskabet også godkender projekt og pris.

Vi forventer at byggeriet starter i uge 23 og at det er færdig ultimo januar. Gymnastisalen og omklædningsrum forventes at kunne ibrugtages efter efterårsferien.

 

05/08/06

Afgangsprøver

I dag startede årets afgangsprøver for 9. og 10. klasseeleverne.

Dagens program var engelsk for 10. og dansk retstavning for 9. klasse.

I de følgende dage er det skriftlige prøver i matematik og dansk for 9. klasse og for 10. klasse ud over dansk og matematik også tysk.

I næste uge er der fysik og biologiprøve for 9. klasserne. en internetbaseret prøve, som straks efter prøvens aflæggelse også er blevet bedømt.

Årets afgangsprøver er samtidig de sidste inden for gældende lovgivningen om prøver.

Næste skoleår er alle prøver obligatoriske - man kan ikke vælge prøverne fra, som gældende lov giver mulighed for nu.

Næste år er alle fag også prøvefag og ud over skriftlige prøver i dansk og matematik og mundtlige prøver i dansk, engelsk og fysik/kemi bliver der udtrukket er humanistisk fag (historie, samfundsfag, kristendom/religion og tysk) og et naturvidenskabeligt (matematik mundtlig, biologi, geografi).

 

Til toppen

05/10/06

Børnehaveklassernes temauge om fisk i uge 18.

De tre børnehaveklasser har haft en fælles temauge om fisk.

Ugen startede mandag med at alle eleverne så filmen ?Benny?s badekar?.

Den skulle fungere som appetitvækker og inspirationskilde til ugens temaværksteder. Nogle af klasserne fulgte op på dagens film med at tegne en tegneserie om ?Benny?s badekar?.

Tirsdag tog de tre klasser med bus til fiskerimuseet i Esbjerg, hvor vi opholdt os fra 10.30 til 14.00. På turen fik vi hjælp af tre pædagoger fra Troldehulen. Eleverne nød at se de mange akvarier med levende fisk. Den helt store begejstring var synlig, da de fik lov til at mærke de store fisk i det åbne akvarium. Denne store oplevelse blev videreført i laboratoriet, hvor de fik fortalt om og rørt ved levende søstjerner, snegle, søpindsvin og krabber. En af de store attraktioner var også, at se sælerne og minkene blive fodret med sild.

Se endnu mere på børnehaveklassens side

Til toppen

05/03/06

Forårskoncert 2006

Tirsdag aften blev der afholdt forårskoncert for fulde huse.

Alle klasser fra 1.-5. og skolens to kor sang, spillede og dansede så det var en fornøjelse.

Repertoiret spændte fra latinske rytmer til dejlig dansk sang. En rigtig flot oplevelse.

I skolens foyer var der udstilling af elevarbejder fra forskellige klasser.

 

04/25/06

CYKLISTPRØVEN FOR 6. KLASSERNE

d. 10.maj VED JACOBIHALLEN

Politiet og færdselskontaktlærerne afprøver i år et helt nyt koncept for afholdelse af cyklistprøven for 6. klasse. Den praktiske del af prøven afholdes 1 dag for de 3 byskoler og Alslev skole. Brorsonskolen og Jacobi har fået tidsrammen kl. 8.30 til kl. 11.30. Lykkesgård og Alslev kl. 11.30 til kl. 14.30.

Alle elever i de 3 6. klasser på Brorsonskolen deltager i prøven. Det er en del af den obligatoriske færdselsundervisning.

Færdselskontaktlærer Dorte Schori står for udlevering af undervisningsmateriale samt koordinering af Brorsonskolens deltagelse

Cyklistprøven består af .... se mere her

04/24/06

JOB

Der var ved ansøgningsfristen indkommet 29 ansøgninger til lærerstillingerne og 8 ansøgninger til skolepædagogstillingen.

Der skal ansættes 4 lærere + en barselsvikar, samt en skolepædagog.

Ansættelsessamtaler i slutningen af ugen (torsdag).

04/20/06

Formanden genvalgt

Her til aften blev der afholdt konstituerende møde i skolebestyrelsen.

Efter velkomst af skoleleder Oluf Nissen og gennemgang af skolebestyrelsens arbejde konstituerede skolebestyrelsen sig.

 

Som formand blev Anette Krog-Meyer genvalgt.

Næstformand blev Pia Kehlet.

Skolebestyrelsens repræsentant i Troldedynastiets forældreråd blev Ernst Skovgaard Olsen.

Anette Krog-Meyer og Poul Bech Hansen blev valgt til budgetudvalget og Kristian Klitgaard blev valgt til det kommunale biblioteksudvalg.

Se referatet fra skolebestyrelsesmødet her


Den nye skolebestyrelse i arbejdstøjet

04/19/06

Prøveplan 2006

Hermed bliver prøveplanen for Brorsonskolens mundtlige prøver i maj/juni 2006 offentliggjort.

Se den her

04/19/06

10. klasse i Prag

I perioden 2. ? 7. april var 10. klasse på studietur til Tjekkiet. Da vi tog af sted søndag d. 2. april ved 15- tiden, var det med en smule bange anelser i betragtning af de mange rygter om oversvømmelser vi havde lagt øre til ugen forud.

Da vi nåede til Tjekkiet, var det da også tydeligt for os at flere landområder var blevet angrebet af store vandmængder. Dette betød blandt andet at vi kun fik set en del af den tidligere tyske koncentrationslejr, Theresienstadt. Resten var umuligt at komme frem til på grund af oversvømmelse. Ligeledes gjorde store vandmængder og kraftig strøm det umuligt at gennemføre den planlagte gummiflådesejlads. I stedet blev vi kørt til et skiområde hvor en del elever fik afprøvet skiløbets udfordringer for første gang. .... Se mere her

04/19/06

Afslutning på "Operation Flot Skole"

D. 5. april blev projekt "Operation flot skole" afsluttet i skolens festsal.

I den forløbne måned havde alle elever gjort meget for at holde deres klasser rydede og rene. Nogle elever havde endda væres så ansvarlige for rengøringen at de nærmest overtog rengørimgspersonalets arbejde. Der gik sport i at være den bedste klasse, så man kunne vinde biografbilletterne, der var udsat af elevrådet.

Rengøringspersonalet kunne mærke en stor arbejdslettelse i hverdagen pga. elevernes ansvarlighed for oprydningen. ...... se mere på elevrådet side

04/17/06

Konstituering og skolebestyrelsesmøde

Afholdes d. 20. april.

Se dagsorden for mødet på skolebestyrelsens side

04/30/06

Indianerdag i 5. klasse

Torsdag den 30/3 var der indianer-dag for 5.a og 5.b. Det blev en meget anderledes skoledag, med større frihed end på almindelige skoledage, idet eleverne selv bestemte hvilke aktiviteter, de ville deltage i. Man skulle dog huske på, at det var frihed under ansvar. Al normal undervisning er var aflyst.

Vi startede dagen med en fællessamling kl. 8.00. I løbet af dagen var der mulighed for mange forskellige aktiviteter (selv om det regnede).

Vi tændte bålet.... se mere her

03/30/06

Aftenundervisning i astronomi

I aften den 30. marts, vil der være fysikundervisning om aftenen fra 19.00-21.00 for 7.b.

Det er meningen, at vi skal se på stjerner og fabrikere bolcher.

Det er astronomien der er fokus på en del af denne aften. Derefter er der fysikundervisning i hjemkundskabslokalte, hvor der fabrikers bolscher.

Forældre udover forældrerådet er selvfølgelig også velkomne.

Eleverne får fri en anden dag før tiden, i stedet for den tid de er her den aften. (Je)

 

03/27/06

Åbent hus om Grønland i 4. årgang 2006

I eftermiddags blev der afholdt åbent hus for forældre, søskende og andre interesserede i 4. årgang.

Man var inviteret til at se hvad 4.a, 4.b og 4.c i de seneste uger på mange forskellige måder har fået ud af at arbejde med Grønland.

For 3 uger siden besøgte Per Vestergaard, tidligere lærer på Brorsonskolen, klassen for at fortælle om sine 5 år på Grønland. Derudover har der været afholdt en temauge, hvor eleverne har arbejdet projektorienteret i mange forskellige værksteder, for at skaffe sig ny viden.

Der var ved åbent hus arangementet mulighed for .... se mere under 4. klasse

Se slideshow fra dagen

 

 

03/24/06

Alle ka' li mig

I dag var der teater for 6.-8. klasse, hvor Teaterkompaniet opførte "Alle kan li' mig".

"Teaterkompagniets forestilling »Alle ká lí mig« er et morsomt , samt et dramatisk stykke om mobning der henvender sig lige direkte til de unge samt taler deres sprog. Den dag vi møder Henrik er nogen af de andre elever ved at skubbe ham ind i beskyttelsesrummet på skolen endnu en gang. Da det ringer ind til time bliver klassens Primadonna ved et uheld selv låst inde, idet døren smækker og de andre elever løber til time.

Sammen sidder de - den der mobber og offeret - i en hel skoletime" (citat fra Teaterkompagniets hjemmeside).

 

De to skuespillere formåede på flot vis at skabe et drama, hvor forældre, skolelærer, klassekammerater og de problemer som eleverne kender fra deres dagligdag blev vist. Der var blandt publikum tydelige genkendelser af mange af situationerne.

 

 

03/23/06

Koret i Sct. Jacobi Kirke

Søndag den 2. april deltager skolens 2 kor i en påskegudstjeneste i Sct. Jacobi kirke.

Gudstjenesten starter kl. 14 og forventes at vare ca. en time.

Eleverne møder allerede kl. 13.15 ved menighedshuset. (VH)

 

03/17/06

Brandkursus

Se billeder fra personalets brandkursus i denne uge.

03/17/06

Fagdag 16.3.06

Torsdag var der fagdag på hele skolen. Der var tilrettelagt mange forskellige forløb for klasserne.

I indskolingen havde nogle af klasserne gang i et natur og teknikemne, hvor det var kroppen der skulle studeres og omsættes til tegning på papir. Med hjælp fra hr. Olsen fik man også knoglerne sat lidt på plads.

I 1. klasserne var der gang i købmandsbutikkerne og frimærkehandelen. Der blev solgt varer og givet penge tilbage. Og i frimærkernes verden blev værdier og motiver undersøgt.

Grønlandsemne stod på programmet i 4. og i en af 8. klasserne var dagen sat af til idrætslige aktiviteter.

klik på billedet for mere

03/17/06

Troldeloftet er klar igen

I denne uge kom der atter gang i Troldeloftet. Efter at være næsten hjemløse i 3 mdr. kunne drengene fra 3. klasse indtage loftet i nordfløjen, hvor der er indrettet nye lokaler til dem efter branden d. 14. december.

I weekenden havde Micahel sammen med sit personale brugt tid på at gøre klar til at drengene kunne indtage lokaliteterne mandag.

Og som man kan se af billederne, så er der godt gang i brugen. Der kommer i løbet af kort tid nogle fler møbler, så der også er nogle "bløde" hyggehjørner.

 

03/15/06

Mobiltelefoner i undervisningen!

Torsdag den 16. marts er der fagdag i matematik for 7.b. Det gennemgående tema er mobiltelefoner. Her er eleverne med skoleledelsens tilladelse opfordret til at medbringe og bruge mobiltelefoner, og de må sende SMS´er, når vi har brug for det i undervisningen. Der er ikke tale om mange beskeder, men blot nogle få, som de sender til hinanden, for at kunne opleve forsinkelsen.

Det er selvfølgelig en undtagelse at vi anvender mobiltelefoner i skoletiden og de sædvanlige regler om slukkede telefoner gælder igen dagen efter! (Je)

 

 

03/12/06

Lærerne på kursus

I den forløbne uge blev der afholdt 2. del af et internet IT-kursus for lærerne.

Formålet med dette kursus var at opdatere lærerne på de mulighder der er i det nye interne kommunikationssystem. Et system der fuldt udbygget også giver mulighed for forældrenkommunikation. Denne del er dog ikke klar endnu.

Men et vigtigt led i dette kursus var også at kunne lave elektroniske lektiebøger. En funktion nogle klasser allerde har taget i brug.

Ud over det interne system, blev der også orienteret om Danmarks Radios "/skole", som er en database hvor lærerne til brug for deres undervisning kan dykke ned i DRs billedarkiv. Se eksempler ved klik på linket. (Det kræver login for at se hele arkivet.)

 

 

Til toppen

03/12/06

Brandberedskab

Som et led i personalets beredskab ved brand på skolen, afholdes der kursus i næste uge.

Her vil brandinspektør Vagn Andersen, orientere personalet om de opgaver man har som voksen, når/hvis der opstår brand på skolen.

Dette kursus var aftalt inden branden i december; men er dermed jo blevet mere aktuel.

Efter dette kursus vil der blive afholdt 2 brandøvelser på skolen. Den ene vil blive varslet i god tid, så alle kan få snakket med eleverne om, hvad man skal gøre, hvis det brænder på skolen.

Den sidste øvelse vil ikke blive varslet; men her skulle det lærte så også være indøvet.

03/12/06

Sidste skud på stammen...

03/12/06

Eleverne i 3.c bygger børneby

Som led i dansk-, matematik-, billedkunst- og engelskundervisningen er eleverne i fuld sving med at bygge en spændende børneby for børn, der har det svært. I tre uger er klassen forvandlet til ?en byggeplads?, hvor eleverne opfører og indretter huse og udendørsaktiviteter.  Husene befolkes af børn fra forskellige lande, og snart udspiller sig ... klik på billedet for hele artiklen og fotos.

03/09/06

Skolebestyrelsesvalget

Så blev valget afgjort.

Der blev afgivet 453 stemmer, hvilket gav en stemmprocent på 53%. Hvilket er meget flot resultat for en skole af vores størrelse. Ved valget for 4 år siden var stemmeprocenten på landsplan ca 8%!!.

Af disse afgivne stemmer var der én blank stemme og 15 ugyldige stemmer.

 

Valgresultatet blev følgende:

 

Anette Krog-Meyer          316 stemmer

Pia Kehlet                         241

Poul Bech Hansen            233

Mette Agergaard             225

Kristian Klitgaard            191

Jette Lindgaard               151

Ernst Skovgaard Olsen    126

 

Som suppleanter blev følgende valgt

1. suppl.    Jeanette Lund         110 stemmer

2. suppl.    Inge-Lise Raeder     103

3. suppl.    Dennis Bruun           52

 

Brorsonskolen ønsker tillykke med valget.

 

03/04/06

Genopbygning efter branden

Genhusningen af Troldeloftet er ved at være klar. Vi forventer at lokalerne kan færdiggøres i løbet af uge 10.

Se billederne fra renoveringen af lokalerne her.

Igangsætning og genopførelse af gymnastiksal tager sin tid. I øjeblikket er arkitekt og ingeniører ved at klargøre licitationsmaterialet, så genopførelsen kan komme i udbud.

Der arbejdes stadig ud fra en tidsplan der hedder ibrugtagning omkring 1. november. Men det skal licitationen jo vise om det holder. Det samme gælder prisen på genopførelsen.

I øjeblikket er genopførelsesomkostningerne beregnet til ca 11 mill kr. - og så får vi en bygning som vi kender den. Hvilket også betyder at SFO kommer tilbage på "loftet".

02/28/06

STAMP spiller STOMP

Den 9. marts skal 4.-7. årgang til skolekoncert kl. 8.45 til ca. 9.30 i festsalen.

Skolen får besøg af gruppen STAMP.

STAMP- er et stomp show for fuld kraft. Børnene får også lejlighed til at medvirke som "stampere".

Glæd jer!   Se en video her som appetitvækker

Hvis man vil vide mere gå ind på www.stampshow.dk

02/28/06

Skolebestyrelsesvalget

Stemmeprocenten efter 2 dage er nu på over 11%.Smiley

Et rigtig flot resultat på nuværende tidspunkt.

OBS!!!

Vi oplever dog at der er stemmekuverter der IKKE er underskrevet. Så gælder stemmen ikke.

Vi prøver så vidt muligt at indhente disse underskrifter; men det kan vi kun gøre så længe der er stadig er inden for tidsfristen for aflevering af stemmesedlerne. Så HUSK underskrift på den yderste kuvert.

Vi har også opdaget at der er kommet for mange stemmesedler i en kuvert, det betyder IKKE at man så har flere stemmer - Der må kun ligge én stemmesededel i hver returkuvert!

 

02/28/06

"Operation Flot Skole"

I morgen d. 1. marts starter "Operation Flot Skole".

Det er et projekt stablet på benene af det store elevråd; men hvor lille elevråd er gået med på ideen.

Det drejer sig om at alle klasser skal vise større ansvarlighed over for skolen, og elevrådet har valgt at starte med det rene miljø.

Alle klasser skal hver dag gøre rent i henhold til de aftaler der gælder for elevernes rengøring af lokalerne.

Rengøringsselskabet IDA vil hver .... (se mere på elevrådets side)

Til toppen

02/24/06

Fastelavnsfest

i indskolingen.

Dagen i dag var helliget årets fastelavnsfest i indskolingen. Børnene mødte op, flot udklædte og arbejde i forskellige værksteder. Højdepunktet var selvfølgelig selve tøndeslag(t)ningen. Og tønderne fik rigtig mange bank inden de måtte gi' fortabt over for nye kattekonger og dronninger.

02/24/06

Skolebestyrelsesvalg

Her til formiddag blev vi færdige med at klargøre valgmaterialet til skolebestyrelsesvalget.

Der er trykt beskrivelse af kandidaterne, stemmevejledning og stemmesedler, samt lavet kuverter til afsendelse fra skolen, samt trykt kuverter til stemmesedler og portofri fremsendelse til skolen.

Hele materialet vil være udsendt til forældrekredsen senest mandag.

Herefter går afstemningen i gang, og vi glæder os til en stor stemmeprocent

Sidste frist for aflevering af stemmeseddel er d. 9. marts kl 16.00

 Skal brevet sendes med posten skal der regnes 2 dage til forsendelse; men stemmeseddel kan afleveres på skolen enten personligt eller ved at et af børnene afleverer den til klasselæreren.

 

 

02/22/06

Skoleboden

Da vores "kantine-medarbejder" Gudrund Andersen vil være sygemeldt i ca 14 dage, vil der ikke kunne leveres dagens tilbud fra skoleboden  fra torsdag d. 23. februar. 

 

Dette ikke at forveksle med vores madordning fra Kvickly.

 

 

 

02/20/06

Dagsorden

til skolebestyrelsesmødet 23.2. er klar på skolebestyrelsens side.

02/12/06

Den Blå Kugle 3

4. klasserne på Brorsonskolen har evalueret projektet "Den Blå Kugle". Vi har plukket lidt i dem, og samlet et repræsentativt udsnit at besvarelserne.

Den Blå Kugle - en evaluering

02/09/06

Den Blå Kugle2

Under stort fremmøde fra forældre og andre blev musikskolens Kreaktiv-uge arrangement "Den blå Kugle" afviket i Vardehallen. Der kunne kun være 100 inde ad gangen, så der blev kø ved indgangen.

Den blå Kugle, et stort scenarie inspireret af Otto Frellos billeder, og vist i....

Se mere under 4. klasse

02/07/06

Den blå Kugle

I denne uge deltager flere af vore klasser i musikskolens "Kreaktiv uge".

Denne uge er et årligt tilbagevendende projekt, som i år har malerene Otto Frellos Den Blå Kugle som overordnet tema.

Et stort og spændende projekt med professor Mogens Christensen som projektleder. Det går ud på at forskellige grupper i Varde Kommune laver musik til et billede som de selv har udvalgt. Musikken bearbejdes sammen med studerende på Vestjydsk Musikkonservatorium og opføres ved forestillinger torsdag d. 9.2. i Vardehallen (fra kl 17.15 og herefter hver halve time).

Fra Brorsonskolen deltager 4.a+b i projektet. De har været i gang i hele januar måned hvor de har skullet instudere deres egen musik til deres billede.

I dag har andre klasser været igennem en mindre udgave af projektet, som sluttede af med en forestilling i festsalen.

 

Se også Vardehallens inddeling til Den Blå Kugle torsdag aften og bliv nysgerrig på hvordandet skal afvikles.

Til toppen

02/07/06

10 kandidater stiller op

Efter fristen for opstilling af kandidater til skolebestyrelsen er listen over kandidater reduceret med 2, idet de to kandidater der kun ønskede at være suppleanter har trukket deres kandidatur. Se mere på skolebestyrelsens valgside, hvordan det kan gøres, og hvem der er tilbage på listen

02/06/06

Valg til skolebestyrelsen

Her lige før deadline for kandidatindstilling til skolebestyrelsesvalget  kan det allerede nu konstateres at vi skal have et valg.

Valget skal være afsluttet d. 9. marts. Efter vinterferien vil der blive udsendt stemmeseddel og en orientering om de forskellige kandidater.

 

 

01/26/06

Årsmøde og Valgorienteringsaften.

Her til aften afholdt skolebestyrelsens sit årsmøde, hvor der var mødt ca 40 forældre op.

Efter årsberetningen, der blev præsenteret af skolebstyrelsesformanden, Anette Krog-Meyer, ledsaget af et powerpoint, var der drøftelse af årets indsats.

Se den skriftlige årsberetning her

 

<typohead type="2">12 kandidater til bestyrelsen !!!</typohead>

Derefter gik man over til aftenens andet punkt, nemlig orienteringen om valg til skolebestyrelsen.

På forhånd var der 6 kandidater, og efter orienteringen var der yderligere 6 kandidater på listen. Der er således 12 kandidater til de 7 bestyrelsesposter

Der blev ikke afholdt vejledende afstemning; men kandidaterne vil efter d. 6. februar blive spurgt om de accepterer den rækkefølge de står i øjeblikket. Hvis ikke så får vi et afstemningsvalg.

Der kan stadig komme nye kandidater. Sidste frist er mandag d. 6. februar kl 16.00.

Kandidaterne er:

Mette Agergaard

Poul Bech Hansen (genopstiller)

Pia Lenda Kehlet

Ernst Skovgaard Olsen

Inge-Lise Raeder (genopstiller)

Anette B. Krog-Meyer (nuv. formand, genopstiller)

Dennis Bruun

Jette Lindgaard

Jeanette Lund

Kurt Carstensen, ønsker kun at være suppleant

Ole F. Gudmundsen, ønsker kun at være suppleant

Kristian Klitgaard

01/25/06

Orienteringsaften

Tirsdag aften afholdt skolen en orienteringsaften for forældre til de kommende 8. klasser.

Alle forældre fra de 3 skoler, som samles i 8. klasse, var inviteret, og der mødte ca 100 op.

UU-vejleder, Henrik Nielsen, og skoleleder Oluf Nissen orienterede.

Der blev orienteret om vejledningens rolle i de kommende år, samt om skolens profil og de fag som elverne skal have. Væsentlige informationer om de formodentlig kommende prøver blev også givet. Derudover orienterede Oluf Nissen om principperne for den kommende klassedannelse.

 

Til toppen

01/25/06

Forlig om formålsparagraf

Så fik vi et forlig om folkeskolens formålsparagraf.

Et forlig der sætter arbejdet i skolen frem mod videreuddannelse på dagsordenen, samt styrker grundlaget for forældresamtalerne.

Derudover præciseres kommunernes ansvar i forhold til folkeskolerne.

Forliget forøger også timetallet i dansk i (1. -3.kl) og historie (4.-6.kl)

Se den nye formålsparagraf her.

01/24/06

Nye kandidater til Skolebestyrelsen

Pr d.d. har skolen allerede modtaget 6 kandidatforslag til den kommende skolebestyrelse:

Kandidaterne er ( i rækkefølge efter indlevering):

Mette Agergaard, mor til Jonas og Julie i 0. og 4.

Poul Bech Hansen, far til bl.a. Peter i 3. (genopstiller til skolebestyrelsen)

Inge-lise Raeder, mor til Kristine i 7. (genopstiller til skolebestyrelsen)

Pia Jæger Lenda, mor til Sidse i 3., Kalle i 2 og Sigurd i 6.

Ernst Skovgaard Olsen, far til Marta i 3. + en på vej i bh.kl

Anette Krog-Meyer, mor til bl.a Peter i 5. (genopstiller til skolebestyrelsen)

?

?

?

?

Der erstadig plads til flere kandidater (vi skal have mindst 7! )

Man kan godt være kandidat uden at have stillere! Dem kan skolen hjælpe med at skaffe.

 

 

 

01/24/06

Referat fra skolebestyrelsesmøde

d. 23. januar er klar på skolebestyrelsens side.

01/24/06

Elevrådets Nytårsfest

Elevrådet arrangerer hvert år en fest for 3., 4. og 5. klasserne. I år havde vi valgt at ændre konceptet for festen og holde den som en nytårsfest torsdag, den 19. januar fra kl. 18.30 til kl. 21.00.

Udsmykning af festsalen og pyntning af bordene forestod Susanne fra 9. klasse. Thomas, ligeledes fra 9. klasse, sørgede for lys, lyd og et flot PowerPoint-show. Tobias, Søren, Daniel og Jesper stod for indkøb af sodavand og søde sager.

Elevrådsformanden Mads Erichsen bød velkommen til de 154 feststemte deltagere og......

læse mere her

01/20/06

Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden er klar på skolebestyrelsens side

01/18/06

Fagdag

Dagen i dag var fagdag. Der var tilrettelagt mange forskellige aktiviteter.

Se billeder fra børnehaveklassernes iglo-byggeri, 1. klassrenes bamsedag, matematikdag,og 5. klassernes idrætsfagdag.

01/17/06

Test din viden om skolebetyrelsen

En lille test. Tip 10 rigtige.

Se spørgsmålene her

01/12/06

Lærerstuderende på skolebænken

Vore lærerstuderende skal undervejs i deres forløb på Brorsonskolen have praktikundervisning.

Denne undervisning varetages af skolens egne lærere og ledelse.

De bliver undervist i klasselærerfunktionen, skole/hjemsamarbejdet, skolens samarbejde med SFO, skolebiblioteket, det at være ny lærer på skolen og om skolens arbejde med egen udvikling.

I dag var det praksiserfaring fra en lærers første halve år som lærer.

 

01/12/06

Brorsonskolen er blevet screenet


I dag blev Brorsonskolen undersøgt i alle ender og kanter.

Først kom arkitekt og rådgivende ingeniører på et planlagt besøg for at se på hvor meget af brandtomten der er bevaringsværdig. Der afventes en rapport senere på måneden.

Der blev dog straks iværksat yderligere foranstaltninger for at sikre bevarelsen af bygningsresterne.

Se flere billeder fra "ruinen" her.

 

Samtidig dukkede arbejdstilsynet op på uanmeldt besøg. Formålet var at foretage den obligatoriske screeening af arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold. Nu var turen kommet til folkeskolerne.

Efter 2½ times besøg, kunne det konstateres at skolen har det godt. Der var enkelte kommentarer til sløjdlokalet og fysiklokalet.

Derudover blev skolens APV drøftet grundigt. Her er skolens og SFO i gang med at opdatere og revidere den eksisterende fysiske og psykiske apv. Den umiddelbare udmelding fra AT er at vi har styr på arbejdsmiljø og sikkerhed. Der afventes en endelig rapport.

Se mere her om indholdet af en screening og Arbejdstilsynets hjemmeside.

01/09/06

Isvinter...

...håber vi på, så vi kan få gang i vores is-/skøjtebane. Mads Sørensen giver banen noget vand, så der forhåbentlig kan blive mulighed for at bruge skøjterne; men der skal meget vand til før der kan laves isdans m.m.

Vi har valgt at overrisle, ikke at fylde banen op (vandregningen vil blive ret stor (15 mx30mx0,1m)=45m3)) Banens midte er 20 cm under yderkantens niveau.

Ved daglig overrisling i frostperioden håber vi at isen bliver nogenlunde plan. Men eleverne har svært ved at undvære banens udfoldelsesmuligheder, så der skal ikke mange barnefødder til for at gøre banen ujævn.

 

01/09/06

Lygtetid

Her i vintertiden er det det er påkrævet, at børn og voksne har lygterne tændt om morgenen.

 

Desværre har politiet ikke tid til at komme ud og kontrollere cyklerne i år, så det årlige politimæssige check af cyklerne med reflekser, bremser m.m. bortfalder .

 

Brorsonskolen vil dog opfordre til jer som forældre til at kontrollere jeres barns/børns cykler. Lige for øjeblikket er det så også aktuelt, at de har cykellygter. af hensyn til elevernes/ jeres børns sikkerhed.

Brug reflekser!

 

Skolens morgenvagter holder i denne mørke tid ekstra øje med, at tingene er i orden. Desuden har politiet lovet at komme forbi skolen om morgenen og holde øje med, at reglerne overholdes.

Hermed ønskes alle en trafiksikker mørk tid med tændte cykellygter.

 

01/07/06

Orienteringsaften om 10. klasse

For den opmærksomme hjemmesidelæser og de der har styr på skolens årskalender, så vil man have opdaget at orienteringsmødet omkring ny 10. klasse er blevet flyttet til d. 25. januar. Det skyldes at der d. 17. januar også afholdes orienteringsmøde på Varde Gymnasium, hvorfor vi ikke har ønsket at gå i konkurrence med dem.

Der udlevers invitation til alle 9. klasse elever i næste uge.

01/07/06

Velbekomme

Tirsdag startede vores nye madordning. Det viste sig ved modtagelse af bestillinger at der var overvældende tilslutning til ordningen. Der skal udleveres ca 200 enheder pr dag - lidt afhængig af hvad dagens ret nu er.

Spændingen var stor, idet der var usikkerhed om skolen havde styr på hele logistikken i dette forsøg.

Men Kvickly havde tilrettelagt hele leveringen på en sådan måde at vores nye servicemedarbejder Henning Puggård, der bliver daglig ansvarlig for udleveringen, kunne ånde lettet op. Udleveringen lykkedes.

Der er i løbet af ugen sket nogle justeringer i skolens måde at udlevere maden på. Så alle klasser fra 3. klasse og opefter har fået maddukse, som er ansvarlige for at hente maden.

Der sker selvfølgelig fejl, og enkelte har ikke fået hvad de har bestilt; men Kvickly har været hurtig til at frembringe og levere en erstatning.

Hele forsøget skal evalueres i løbet af uge 3, så vi kan få afgjort om det er noget vi som skole kan fortsætte med. Skolens egen overvejelse går på hvor meget tid af undervisningen der skal bruges i forbindelse med modtagelse af bestillinger. Der er blevet brugt noget der ligner 50 mandetimer på modtagelse, optælling, sammentælling og bestilling. Det vil vi gerne nedbringe. Der samarbejdes i øjeblikket med Kvickly om at finde en elektronisk løsning.

 

Skoleboden har stadig de sædvanlige tilbud - og umiddelbart ser det ikke ud til at omsætningen her har ændret sig. Skolebodens madtilbud kan stadig bestilles i 10-pausen med levering kl 11.30

01/07/06

Lærerstuderende

Tirsdag blev skolens personale øget med 50%. Vi fik besøg af vores "kontraktklasse" fra Ribe Seminarium.

Der kom 25 studerende - det er 7 færre end forventet. De frafaldne er studerende der har forladt seminariet siden skoleårets start.

De studerende skal være her frem til d. 20.1 og går til sagen med en stor ildhu, som lover godt for den kommende lærerstand og for samarbejdet gennem de næste 4 år.

Undervejs i forløbet skal de studerende sammen med vore pædagogstuderende have undervisning af skolens egne lærere. De skal skal  undervises i klasselærerfunktionen, skole/hjemsamarbejdet, skolens samarbejde med SFO, skolebiblioteket, det at være ny lærer på skolen og om skolens arbejde med egen udvikling.

 

01/07/06

Ansættelser

Lige før jul fik vi afklaret forskellige ansættelser:

Vi fik ansat pædagstuderende Tina Locht som pædagog pr 1.2.06 Trine bliver færdiguddannet i slutningen af januar. Trine har inden hun startede på pædagogseminariet været ansat i Troldehuset som pædagogmedhjælper. Hun skal fremover være tilknyttet Troldedreden

Som afdelingsleder i Troldereden har vi ansat Heidi Juhl, som kommer fra en pædagogstilling i Esbjerg.

Heidi starter også d. 1.2.06.

Som ny børnehaveklasseleder har vi ansat pædagog og lærer Birthe Bruun. Birthe starter i børnehaveklassen d. 16. januar. Birthe kommer fra et lærervikariat i Ølgod Kommune

Vi har forlænget ansættelsen af Bente Bladt Bruhn, som i øjeblikket er vikar for Ulrikke Hein der vender tilbage 1.2.06. Birthe overtager nogle af de timer som vores vikar Jeppe Hjørngaard har haft. Jeppe forlader os d. 1.2.

Tina Thorsti Sørensen vender også tilbage fra barselsorlov d. 1.2.

 

Til toppen

12/20/05

Børnehaveklasseleder

Ved ansøgningsfristens udløb var der afleveret 24 ansøgninger.

Ansættelsessamtaler foregår torsdag d. 22.12 kl 10.

12/20/05

Brorsonsposten december 2005

Brorsonposten er igen på gaden.

Er udkommet i 450 eksemplarer til hele forældrekredsen samt vore samrbejdspartnere.

Alle familer vil senest onsdag få et eksemplar.

 

Brorsonposten december 2005

12/19/05

Nye børnehaveklasser 2006-07

Ved indskrivningens afslutning d. 13.12 var der indkommet 75 ansøgninger om at blive optaget i Brorsonskolens børnehaveklasser.

Der oprettes på det grundlag 3 klasser med 25 elever i hver klasse.

Der vil dog ikke fremover være muligt for børn UDEN for skolens distrikt at blive optaget i klassen, med mindre der er nogen der flytter eller melder fra af anden årsag.

Der er d.d. tilgået alle ansøgere en skriftlig orientering om optagelsen.

12/19/05

Ansøgninger til Troldedynastiet

Ved ansøgningsfristens udløb i fredags var der kommet 7 ansøgninger til afdelingslederstillingen i Troldereden - heraf indkaldes 3 til samtale tirsdag eftermiddag.

 

Til pædagogstillingen indkom der 12 ansøgninger, heraf bliver indkaldt 4 til samtale tirsdag eftermiddag.

 

12/15/05

Fællessamling og cirkus for de små

<typohead type="3">Fællessamling</typohead>

Efter en enkelt fridag for børnene, var der atter gang i skoledagen. Spørgsmålene var dog mange og derfor blev der afholdt en fællessamling kl 10, hvor der efter en julesang med lidt stemning i, blev fortalt om branden, og hvilke fremtidsudsigter der er for gymnastisalen og Troldeloftet.

En besked om at drengenes idræt var aflyst ind til juleferien blev ikke modtaget positivt, så det var godt at Gunda Kirkeby kunne fortælle hvordan planen de næste par dage ville være.

Der blev også orienteret om vor fuglene i vores voliere var blevet af, samt fortalt om en ensom lille fugl, der ikke var blevet indfanget fordi den havde gemt sig i noget halm, og som nu sad helt alene i buret. Den havde overlevet at være i gas i 5 timer! Eleverne klappede da de fik at vide at fuglene havde det godt hus byens dyrehandel og kom tilbage igen i løbet af et par dage.

Eleverne fik også besked på at den afspærring, der var sat op, ikke var sat op for at spærre os inde; men for at holde os ude af brandtomten for vores egen skyld.

Drengen fra Troldeloftet får værksted 1 som basislokale indtil de kan flytte tilbage. (efter sommerferien!).

 

<typohead type="3">Cirkus</typohead>

Herefter blev festsalen overladt til indskolingen, som skulle se cirkus, lavet af 2. klasse.

en rigtig fin forestilling med farlige løver, elefanter og en kamel der kunne tælle. Der var akrobatik og stunts sam t de uundværlige klovne.

 

Se flere billeder her

12/14/05

Dagen derpå

Formiddagen gik med at finde årsag til branden, samt eliminere forskellige muligheder. De polititekninske undersøgelser kan kun konstatere at det der har antændt affaldscontainerne er brændt. Det har været MEGET varmt.

En gisning om at det branden skyldes en glød fra stearinlys fra Lucia-aftenen har vi kunnet mane til jorden, idet både bordpynt, lys og duge IKKE er kommet i containeren - det stod i aulaen.

Det ser også ud til at det er et solidt byggeri man lavede dengang i slutningen af 60'erne, så ydermuren ser ud til at være intakt, samen med omklædningsrum m.m. Det er nærmest kun tagkonstruktionen der er væk.

Skolen er i løbet af eftermiddagen blevet "afgiftet" ved at gangarealerne er blevet fyldt med en røggas som skal fjerne lugtscenen fra røgen der er trængt ind over alt.

 

Desværre bestød denne afgiftning også, at det længe planlagte cirkusarrangement i 2. klasse måtte udsættes.

 

Taksator har foreløbig anslået skaden til 10 mill. kr

 

Se billeder fra branden her

12/14/05

Brand

Lidt over midnat blev brandvæsenet tilkaldt til en brand på Brorsonskolen. Der var udbrudt brand i toliletbygningen hvor affaldscontainerne står (stod). Ilden bredte sig meget hurtigt til tagkonstruktionen over Troldeloftet og drengenes gymnastiksal.

Begge dele er helt udbrændte og det er kun murværket tilbage.

Da slukningsarbejdet ikke forventes færdig før onsdag formiddag, samt at der i forbindelse med branden har været megen røgudvikling som har bredt sig til resten af skolen er undervisningen aflyst onsdag

Der laves pasningsordning i Troldehulen/Troldereden for børn der ikke har andre pasningsmuligheder.

Ca kl 13 vil skolen blive totallukket i 5 timer, idet ISS vil lave en røgrensning.

Skolen vil igen have normal skolegang fra torsdag.

Der vil blive arbejdet med en nødløsning for idræt.

 

Herunder billeder fra det tidspunkt hvor branden var på sit højeste.

 
12/13/05

Luciakoncert

Her til aften holdt skolens kor sin traditionelle Luciakoncert.

Ved et velbesøgt arrangement sang de to kor julesange og salmer. Efter pausen, hvor der blev serveret kaffe og Luciabrød, bagt af forældrene, var der Luciaoptog. Et meget stemningsfuldt indslag i aftenens arrangement.

Se billedkavalkade her

12/13/05

Lucia-optog

Traditionen tro lavede skolens kor Lucia-optog fra morgenstunden, hvor mørket endnu omkransede skolen.

Efter en opsamling af alle skolens elever lavede koret en Lucia-koncert i festsalen.

Se flere billeder fra den stemningsfyldte morgensamling.

Til toppen

12/09/05

Nye medarbejdere

I dag har vi kunnet offentliggøre vikarbesætningen på forskellige stilinger.

For Trine Heilemann er ansat Henriette N. Kristensen. Kommer fra en stilling på Egekratskolen, Helle Kommune. Henriette tiltræder d. 16. januar 2006.

For børnehaveklasseleder Astrid Beier, der skal til Hadsten pr 1.1.06, er foreløbig ansat Jannie Jacobsen, pædagog i Troldedynastiet. Jannie er vikar ind til en ny børnehaveklasseleder er ansat senest 1.2.06

For Tekla Bjerre, der skal på barsel i marts mdr, har vi allerede aftale med en læreruddannet vikar, Elisabeth Mikkelsen. Elisabeth er nyuddannet.

Vi har også ændret Christina R. Mikkelsens ansættelse fra at være tidsbegrænset til en fast stilling pr 1.12.06.

Til den ledige stilling som servicemedarbejder har vi ansat Henning Puggaard. Henning kommer fra en stilling på Fiber Vision.

Vi har også ansat konstitueret souschef i Troldedynastiet, Linda Christensen, som souschef pr 1.1.06. Hun afløser Mona Brix, der ikke ønsker at vende tilbage i fast stilling i Dynastiet.

 

Vi mangler i øjeblikket at få ansat en børnehaveklasseleder, en pædagog og en afdelingsleder i Troldereden.

Til toppen

12/08/05

Skolebestyrelsesvalget

Skolebestyrelsesvalget er nu ved at blive skudt i gang.

Fredag får alle familier en folder der giver en kort orientering om det forestående valg, om valglister, kandidatopstilling m.m.

Der afholdes valgorienteringsmøde d. 26. januar. 2006

Se Brorsonposten Valgekstra her

11/30/05

Stompdag

I mandags var det kommunal STOMP-dag.

Se billeder m.m. på 5. klassernes side

11/29/05

Soundtrack

I dag var overbygningen til koncert i skolens festsal med duoen Soundtrack.

Det var en spændende formiddag hvor eleverne blev indført i lydsporets betydning for filmens indhold og dramatik.

Med forskelligt musik accompagnerede Soundtrack gamle og nye film med deres egen komposition.

Det gav anledning til morskab da aktionfilm blev ackompagneret med musik der hørte hjemme i andre genrer.

Til slut fik nogle elever lov til at lægge lyd på en stumfilm. Først så de filmen uden lyd, derefter med deres egen lydunderlægning. En utrolig forskel.

 

11/29/05

Orienteringsmøde for nye forældre

I aftes afholdt Brorsonskolen sit orienteringsmøde for kommende børnehaveklasseforældre.

Ca. 100 forældre var mødt op for at høre skolelederen og børnehaveklasselederne fortælle om skolen og dagligdagen i børnehaveklasserne. Troldedynastiet fortalte om de rammer der er i og omkring skolefritidsordningen. Klassestørrelse og fremtidig klassedannelse blev også drøftet.

Der er tilmeldingsfrist til nye børnehaveklasser tirsdag d. 13. december.

11/28/05

Ansøgninger

Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 40 ansøgninger til teknisk servicemedarbejderstillingen og 14 ansøgninger til den ledige lærerstilling.

Ansættelsesudvalget vil hurtigst muligt indkalde relevante personer til samtale. Servicemedarbejderstillingen besættes på onsdag.

Lærerstillingen, så hurtigt som muligt.

 

Souchefstillinge i Troldedynastiet er besat af vores konstituerede souschef. Derimod er den ledige afdelingslederstilling ikke besat endnu, og vil blive genopslået sammen med en pædagogstilling, der også bliver ledig pr 1.1.06.

Til toppen

11/22/05

Uddannelsesaften

For en del af Brorsonskolens elever, er det sidste år på skolen. I den anledning arrangerede skolens ungdomsvejleder, Henrik Nielsen, en uddannelsesaften specielt for 9. klasseeleverne og deres forældre.

Ved et velbesøgt arrangement blev der orienteret om den nye gymnasiereform, og de krav der stilles til de kommende studenter, samt orienteret om handelskolernes gymnasiale tilbud. Herudover var der god søgning til teknisk skole, både den almene tekniske skole og HTX. I to halvlege fik elever og forældre informationer, der kan danne baggrund for det valg af ungdomsuddannelse der skal foretages inden den 15. marts 2006.

UNGDOMSGUIDEN kan der findes yderliger informationer.

www.optagelse.dk kan også bruges til at hente optagelsesskemaer til FTU.

Til toppen

11/21/05

Skolen lukker

Brorsonskolen lukker tidligt på fredag d. 25. november.

Pædagoger og lærere har på fredag sammen med skolebestyrelsen  temadag om evaluering kl. 13.00 - 18. Hvor vi får besøg af Hanne Mølgaard fra Silkeborg Seminarium, som vil føre os igennem en spædende eftermiddag.

I den sammenhæng er det desværre nødvendigt at aflyse undervisningen i 6. og 7. lektion.

Skolefritidsordningen er åben (for 3. klasserne).

 

 

11/20/05

Kaskelotternes sang

4.B har læst ?Kaskelotternes sang? og har bearbejdet bogen ved at skrive forskellige tekster som de gerne vil offentliggøre. Se her.

11/17/05

Indbrud

Brorsonskolen har i nat været udsat for indbrud, hvor skolens nye lydmixeranlæg i festsalen er blevet stjålet (igen-igen!!! ). Derudover har tyven(-e) - der muligvis har brugt en Fakta-indkøbsvogn til at bortskaffe rekvisittrene, brudt tre skabe op og fjernet skolens dvd-afspillere.

Det er meget vigtigt at få alt udstyret tilbage, da skolen har en hel del arrangementer hvor anlægget skulle bruges.

Skulle du have set noget omkring skolen i aften og nattetimerne natten mellem d. 16. og 17. november, er vi meget interesseret i at høre om det.

 

 

11/12/05

Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet d. 17. november er nu tilgængelig på skolebestyrelsens side.

11/10/05

Guldmedalje

I går deltog 3 drenge fra Brorsonskolen i Handicapidrætsforbundets skoleidrætsdag i Kolding.

Mikkel Asmussen, 5. kl., der er rullestolsbruger, vandt sammen med 2 klassekammerater rullestolsslalom. Øvelsen gik ud på, at de tre hver skulle køre en slalombane igennem. Dette var de ret så gode til, idet de fik en tid på 2:25 10 sekunder bedre end det hold der kom på 2. pladsen.

De deltog i mange discipliner, og blev nr 3 i rampebowling.

 

11/09/05

3.C har sat HC. Andersen på museum


Klik for flere billeder

3. C. deltog i oktober i udstillingen Børnenes H. C. Andersen Kunstudstilling på Museet for Varde By og Omegn. Alle skoler og daginstitutioner i Varde var inviteret til at deltage, og 3.C. valgte at arbejde med 4 H. C. Andersen-eventyr: Prinsessen på ærten, Fyrtøjet, Tommelise og Den standhaftige tinsoldat.

På lågene af tomme kopikasser lavede de hver en collage af deres yndlingseventyr. Nogle vidste lige, hvordan deres collage skulle se ud, andre kæmpede lidt mere, men fælles for alle var, at de arbejdede ihærdigt i 3 uger. Resultatet blev 20 farvestrålende collager, der lyste op på udstillingen.

3.C.?s collager og resten af udstillingen kunne ses fra den 13. til den 30. oktober, hvor alle besøgende havde mulighed for at stemme på lige netop det kunstværk, de syntes bedst om. Så det var 20 overraskede og meget stolte elever, der i dag fik besøg af museumsdirektør Ole Faber og udstillingsarrangør Inger Riddersholm, der kom for at overrække 3.C. prisen som vindere af konkurrencen. Sejren blev fejret med saftevand og flødeboller. 

11/08/05

Orienteringsmøde for nye børnehaveklasseforældre

Alle forældre til børn der kan indskrives i børnehaveklassen ved næste skoleårs start på Brorsonskolen inviteres til en orienteringsaften mandag d. 28. november på Skoletorvet.

Mødet afholdes normalt i januar; men det kommende skolebestyrelsesvalg gør at forældrene til kommende børnehaveklassebørn kan optages på valglisten i begyndelsen af januar. Derfor er indskrivningen til børnehaveklassen også flyttet til 13. december, hvor den skriftlige tilmelding skal være afleveret på skolen.

 

Invitationen til orienteringsaften.

 

Ansøgningsskema finder du her.

 

 

Til toppen

Finansloven om uddannelse

Finansloven er nu forhandlet på plads.

Se her hvad det betyder for undervisningen bl.a i folkeskolen

 

bl.a flere timer i dansk i 1.-3.klasse og flere timer til historie i 4-5. klasse.